Fikh-Pravni propisi

DESET izgovora muslimanki koje ne nose hidžab i ODGOVORI na njih

Ovo isto pitanje smo postavili grupi muslimanki koje ne praktikuju hidžab i iz njihovih odgovora izvukli deset glavnih izgovora, kojima žene muslimanke pribjegavaju, kada se od njih traži razlog njihovog nepokrivanja… Razlog zbog kojeg je Allah s.w.t. učinio pokrivanje obavezom

UKOP MEJJITA U SANDUKU?

Ukop mejjita u sanduku/tabutu je kod većine učenjaka islama pokuđen ukoliko nema potrebe za njim. Međutim, ukoliko se javi potreba za ukopom u sanduku, poput raskomadanosti tijela umrlog, zarazne bolesti, rastresitosti zemlje i slično, ukopavanje umrlog u sanduku ne snosi

O NAMASKIM SAFFOVIMA

Allah Uzvišeni voli vjernike, u saffu čvrsto zbijene, kako u boju ljutom, tako i u namazu. Čak je Uzvišeni, jednu od 114 Kur’anskih sura nazvao Saff, a u njoj je rekao: “Allah voli one koji se na Njegovu putu bore

Propisi vezani za OSIGURANJA

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu. Različiti vidovi osiguranja nezaobilazni su u mnogim sferama našeg života. Tako, naprimjer, posjedovanje

Zašto muslimani ne jedu svinjetinu!

Zašto je u islamu zabranjeno jesti svinjsko meso? Svi znaju da je konzumiranje svinjskog mesa islamom zabranjeno. Kur’an spominje zabranu konzumiranja svinjetine na četiri mjesta: u suri El-Bekare. 173.ajet; u suri Maida, ajet, 3.ajet; u suri El-En’am, 145. ajet i

DIJELJENJE KOVERATA HODŽAMA I UČAČIMA POSLIJE DŽENAZE

Plata jednog imama u mnogim džematima jedva da pokriva osnovne potrebe, pa mora ili prisiljen je nalaziti alternativna sredstva da bi osigurao sebi dostojanstven život. Ali i drugi ljudi pored imama nemaju možda nikakvog posla, jedva sastavljaju kraj sa krajem,

Hazardne igre – kocka, lutrija (tombola), opklada, kartanje, šah

Obuhvatiti sve hazardne igre u jednom novinskom članku nije moguće pogotovo ako se imaju namjeru detaljno i sistematski obraditi. U tekstu koji slijedi prikazao sam samo neke, nama najpoznatije, igre, a sve ostale imaju isti status u Šerijatu kao i

Nošenje sata na desnoj ili lijevoj ruci?

PITANJE: Da li je nošenje sata na desnoj ruci u skladu sa sunnetom? ODGOVOR: Nošenje sata na desnoj ruci nije ništa preče, niti vrijednije od nošenja sata na lijevoj ruci, jer je sat po propisima najsličniji prestenu, tako da nema

Neke negativne pojave i postupci u našim džamijama

U našim džamijama i džematima, nažalost, postoje i određene negativne pojave i postupci, koje nisu u skladu sa šerijatskim propisima i kodeksom islamskog ponašanja. Uzrok takvih radnji je, uglavnom, nedovoljno poznavanje islama ili, pak, nemar, a, bogami, ponekad i osornost

NAŠI SELAMI I DOVE ZA UMRLE

Poslanik, s.a.v.s., ih je podučavao da, kada dođu na mezarje, izgovore: ‘’Es-selamu alejkum ehled-dijari minel-mu’minine vel-muslimin, ve inna in ša Allahu bikum lahikun. Entum feretuna va nahnu lekum tebe’un. Nes’elullahe lena ve lekumul-‘afijeh. ‘’ Ovo hadisku predaju bilježi Imami Ahmed

60 kratkih zanimljivosti i uputa o islamu

¤ Sura “Mulk” ce se zauzimati (sefa’at ciniti) za onoga ko je bude ucio, sve dok mu ne bude oprosteno ¤ Namaz osmorice u dzematu bolji je kod Allaha od stotinu pojedinacnih namaza ¤ Covjek svojom dovom moze promjeniti svoju

Vrijednosti mjeseca muharema i posta na dan ašure

Slava neka je Allahu, Gospodaru svijetova, mir i blagoslov na Allahova Poslanika s.a.v.s., na cijelu njegovu porodicu i sve njegove ashabe. Allahov sveti mjesec muharem je blagoslovljen mjesec. To je prvi mjesec hidžretskog kalendara i jedan je od četiri sveta

Zabranjene stvari u islamu

Za svakog vjernika je veoma bitno da zna šta je dozvoljeno a šta je zabranjeno kako bi bili sigurni da doista kročimo siratil-mustekimom ( pravim putem). Govoreći o principima na kojima se bazira propis halala i harama dolazimo do još nekoliko veoma

Kultura ponašanja prilikom smrti i Dženaze i dužnosti i obaveze spram umrlih

 U današnjem društvu, kada je u pitanju odnos prema mrtvima, ljudi idu u dvije krajnosti. Na jednoj strani imamo one koji rade za svoje mrtve i šta treba i šta ne treba, a isto tako imamo one koji apsolutno ništa

PITANJA I ODGOVORI NA NEKA OD PITANJA O ISLAMU

Šta je islam?  Islam nije neka nova vjera, već jedna te ista Istina koju je Bog objavljivao preko svojih poslanika svakom narodu. Za jednu petinu čovječanstava, islam je i vjera i cjelokupni način života. Muslimani slijede vjeru mira, samilosti i

SUJEVJERJA I DJELA KOJA KVARE IMAN

U našem narodu se uobicajilo vec generacijama praktikovati razne stvari koje su Islamom zabranjene ili koje cak izvode iz Islama. Tako mnogi neuki ljudi nemaju imana iako sebe smatraju Muslimanima. Drugi pak klanjaju obavezne namaze ali se upuštaju u stvari

DUŽNOSTI PREMA UMRLIMA

Autor/ica: Dr. Safvet Halilović Islam je kompletan sistem življenja u kojem su regulisana prava i dužnosti, tj. odnosi i relacije čovjeka prema sebi i drugima. Shodno tome, u islamu je jasno određeno i propisano kako se muslimani i muslimanke trebaju