DAN KOJI ĆE BITI TEŽAK NEBESIMA I ZEMLJI

Neki ljudi će preći preko Sirat ćuprije poput treptaja oka, neki poput munje, neki poput vjetra, neki poput konjanika na brzom konju, neki poput jahača na devi, neki će preći žureći, neki će se spoticati, padati i dizati, neki će pasti u džehennem, pa će nakon što izdrže zasluženu kaznu izaći iz džehennema, a neki će završiti zauvjek u džehennemskom grotlu.

Piše: Muhamed Nasirudin El-Uvejd
Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Pod vjerovanjem u Sudnji dan misli se na vjerovanje u sve ono o čemu nas je obavijestio Uzvišeni Allah u Kur’anu i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnoj tradici a što će se desiti nakon smrti, kao što je iskušenje u kaburu i kaburski azab, proživljenje i okupljanje ljudi na jednom mjestu, itd.

Kada govore o Sudnjem danu, neki islamski učenjaci koriste sintagme: mali i veliki Sudnji dan, podrazumijevajući pod sintagmom mali Sudnji dan, smrt, jer onaj ko umre i ode sa dunjaluka, za njega je praktično nastupio Sudnji dan, u smislu da više nema povratka niti mogućnosti da se popravi i čini dobra djela. A veliki Sudnji dan znači proživljenje ljudi nakon smrti i okupljanje na jednom mjestu radi polaganja računa pred Allahom dž.š. Sudnji dan ima svoje predznake, a posebno se ističu tzv. veliki predznaci kao što su: pojava Dedžala, pojava naroda Jedžudž i Medžudž, silazak Isaa a.s., pojava Mehdija (pravednog vladara), izlazak sunca sa zapada i drugi. Taj Dan ima svoje predznake, jer je to uistinu velik dan i strašan događaj. Allah je iz milosti prema ljudima učinio da tom velikom događaju prethode određeni predznaci, kako bi se ljudi vratili u okrilje Allahove vjere i pripremili za Sudnji dan.

Mnogobrojni kur’anski ajeti i hadisi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, nepobitan su dokaz da će se desiti Sudnji dan, nakon kojeg će se saznati konačne ljudske sudbine u vječnom životu. Upozoravajući na taj veliki događaj, Allah dž.š. u Kur’anu je objavio: ‘’Kako ne pomisle da će oživljeni biti, na Dan veliki, na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svijetova dići.’’ (El-Mutaffifin, 4-6.)

Strahote Sudnjeg dana

Nema sumnje da razmišljanje o prizorima koji će se desiti na Sudnjem danu, izaziva pozitivan efekat na srce svakog vjernika i vjernice. Razmišljanje o prizorima poput puhanja u Sur, proživljenja, stajanja pred Allahom, polaganje računa za velike i male grijehe, vaganje djela, prelazak preko Sirat ćuprije, podjela listova ili knjiga ljudskih djela i iščekivanje u koju ruku će dobiti svoju knjigu, razmišljanje o dužini stajanja na Sudnjem danu, o neizvjesnoti i težini iščekivanja glasnika koji će govoriti: taj i taj je sretnik, ili: taj i taj je nesretnik, o strahu da ne bude osramoćen pred svim ljudima u Danu u kojem neće koristiti prijateljstvo ni rodbinska veza, kako stoji u ajetu: ‘’I nijedan griješnik neće grijehove drugog nositi; ako grijehovima pretovareni pozove da mu se ponesu, niko mu ih neće ponijeti, pa ni rođak.’’ (Fatir, 18.) Sve to vjernike podstiče na činjenje dobrih djela, na samoobračun i ustrajnost u slijeđenju Allahove upute koje će ga poštediti strahota Sudnjega dana i obezbjediti mu Allahovu milost i nagradu.

U svom djelu El-Mevaiz, Imam Ibnul-Dževzi zabilježio je predaju u kojoj stoji da je Rebi’u ibn Hejsema, koji je noći provodio u ibadetu, njegova majka upitala: ‘’Sine, zašto ne spavaš?’’ On je odgovorio: ‘’Majko, onaj ko dočeka noć, a boji se da mu noga ne posklizne na velikom Danu, on ne može spavat.’’ Zabrinuta zbog njegovog stanja, stalnog plača i noćnog bdijenja, upitala je: ‘’Sine, da nisi možda ubio nekoga, pa se kaješ zbog toga?’’ ‘’Jesam, majko’’, odgovorio je. Majka ga je ponovo upitala: ‘’Reci mi sine koga si ubio da odem njegovoj porodici i zamolim ih da ti oproste, jer tako mi Allaha da te vide kako uplakan i budan dočekujš zoru, oprostili bi ti.’’

Rečeno je Zejdu ibn Mezidu: ‘’Šta je s tobom, stalno te vidimo uplakanog i prestrašenog?’’ Odgovorio je: ‘’Allah mi je obećao, ako mu budem nepokoran da će me u džehennem baciti i zatvoriti. Tako mi Allaha, da mi je zbog mojih grijeha obećao da će me baciti i zatvoriti u banji (kupatilu), plakao bih dok mi suze ne bi presušile.’’

Prenosi se da je Amid Eš-Šami mnogo plakao i podizao glas u mesdžidu, a suze su mu kvasile zemlju. Ljudi su se požalili namjesniku na Amidovo ponašanje, pa ga je on pozvao na razgovor i rekao mu: ‘’Čuo sam da ti svojim plačem i naricanjem ometaš druge ljude dok klanjaju. Malo se smiri i ušuti dok ljudi ne završe namaz.’’ On je istog trenutka zaplakao i rekao: ‘’Tuga na Sudnjem danu natjerala me na obilne suze. One su za mene predah od te tuge.’’ Ata’ Es-Sullemi je kritikovan zbog stalnog plača, pa je rekao: ‘’Kad se sjetim stanovnika vatre i patnje u džehennemu, ja sebe zamislim među njima i to me tjera na plač, pa kako onda onaj koji radi djela stanovnika vatre ne plače zbog toga.’’

Griješnici će se tog Dana gušiti u znoju

Ljudi će na Sudnjem danu biti proživljeni goli, bosi i neobrezani, sukladno kur’anskim riječima: ‘’Onoga Dana kad smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ništa stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti, – to je obećanje Naše, Mi smo doista kadri to učiniti.’’ (El-Enbija, 104.)

A u predaji od Aiše r.a. stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Ljudi će biti proživljeni goli, bosi i neobrezani.’’ Na to je Aiša r.a. začuđeno rekla: ‘’Allahov Poslaniče, zar muškarci i žene goli zajedno na jednom mjestu, da gledaju jedni u druge?’’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: ‘’Aiša, situacija će biti mnogo teže od toga da će ih zanimati da gledaju jedni u druge.’’

Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selelm, rekao: ‘’Ljudi će na Sudnjem danu biti u znoju koji će prodirati u zemlju duboko sedamdeset laktova, a dopirat će im do ušiju.’’ (Buharija i Muslim)
U drugoj predaji, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’Na Sudnjem danu sunce će se spustiti iznad ljudskih glava jednu milju, i ljudi će biti u znoju shodno svojim djelima, jednima će znoj biti do košćice, jednima do koljena, jednima do pojasa, a neki će biti u potpunosti u znoju, i pokazao je svojom rukom do usta.’’ (Muslim) Neki ljudi će biti spašeni tog iskušenja, jer će ih Allah staviti u Svoj hlad kada ne bude drugog hlada. Među njima su: mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu, čovjek čije srce je bilo vezano za džamiju, čovjek koji je dijelio sadaku tajno tako da mu ljevica nije znala šta daje desnica, pravedni vladar, mladić kome se ponudila lijepa i ugledna žena, pa je on odbio samo zbog straha od Allaha, dvojica muslimana koji su se voljeli, sastajali i rastajali, samo u ime Allaha.

Postavljanje vage

Allah će na Sudnjem danu postaviti vagu na kojoj će biti vagana djela ljudi. Uzvišeni Alalh je objavio: ‘’A oni čija dobra djela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti, u džehennemu će vječno boraviti. Vatra će im lica pržiti i iskešenih zuba će u njemu ostati.’’ (El-Mu’minun, 103-104.)
Prenosi se od Enesa ibn Malika da je rekao: ‘’Tražio sam od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se zauzima za mene na Sudnjem danu, a on mi je odgovorio: ‘’Ja ću to svakako učiniti.’’ Zatim sam upitao: ‘’Allahov Poslaniče, a gdje ću te naći?’’ Odgovorio je: ‘’Prvo me potraži kod Sirat ćupirje.’’ ‘’A ako te ne nađem kod Sirat ćupirje’’, upitao sam? Rekao je: ‘’Onda me potraži pored vage (mizan).’’ ‘’A ako te ni tu ne nađem,’’ ponovo sam upitao, a on mi je odgovorio: ‘’U tom slučaju me potraži na mom Havdu (izvoru), jer ja ću sigurno biti na jednom od ta tri mjesta.’’ (Tirmizi)
U vjerodostojnim hadisima stoji da će se na Sudnjem danu vagati: djela, listovi ili knjige djela i oni koji su činili djela, tj. ljudi.

Dokaz da će se posebno vagati ljudska djela je hadis koji prenosi Ebu Hurejre, a u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Dvije riječi su lahke na jeziku, teške na vagi, a drage Milostivom Allahu, to su riječi: Subhannallahi ve bi hamdihi, subhanallahil-Azim!’’ (Buharija i Muslim)

Dokaz da će listovi ili knjige djela biti vagane na Sudnjem danu je hadis koji prenosi Abdullah ibn Amr, u kojem je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Na Sudnjem danu će pred svim ljudima biti prozvan čovjek iz moga ummeta, i pred njim će se razviti 99 registara njegovih djela, a svaki registar je dug dokle ljudski pogled dopire. Zatim će mu Allah reći: ‘’Da li negiraš išta iz ovih registara?’’ Odgovorit će: ‘’Ne negiram, Gospodaru!’’ Allah će ga onda upitati: ‘’Da li su ti meleki pisari učinili nepravdu?’’ ‘’Nisu Gospodaru’’, odgovorit će. Onda će ga Allah upitati: ‘’Imaš li možda neko opravdanje ili neko dobro djelo koje bi se moglo vagati sa tvojim lošim djelima?’’ Čovjek će odgovoriti: ‘’Gospodaru, ja ne znam ni za jedno svoje dobro djelo u koje bih se danas mogao pouzdati.’’ Tada će mu Allah reći: ‘’Nije tako! Ti kod Nas imaš zapisano jedno dobro djelo, a danas nema nepravde’’, pa će mu pokazati list na kojem piše da je jedanput iskreno rekao: ešhedu en la ilahe illallah, ve ešhedu enne Muhammedn abduhu ve resuluh. Tada će čovjek reći: ‘’Gospodaru moj, ali ovo dobro djelo ne znači ništa u usporedbi sa ovolikim lošim djelima.’’ Allah će mu reći: ‘’Znaj da ti se danas zulum neće učiniti!’’ Zatim će taj papir sa šehadetom biti stavljen na jedan tas vage, a na drugi tas svi registri loših djela, i prevagnut će list sa šehadetom, nad lošim djelima.’’ (Tirmizi) Dokaz da će ljudi kao izvršioci djela biti stavljeni na vagu je hadis koji prenosi Ebu Hurejre u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Na Sudnji dan će doći izrazito debeo i visok čovjek, ali kod Allaha neće vrijediti ni koliko krilo komarca.’’ (Buharija i Muslim)

Podjela knjiga

Uzvišeni Allah je objavio: ‘’I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, a na Sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati: Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas to što ćeš svoj račun polagati.’’ (El-Isra, 13-14.) Vjernici će knjigu svojih djela dobiti u desnu, a nevjernici i munafici, u lijevu ruku. O tome govore sljedeći ajeti: ‘’A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: ‘’Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije i da ni saznao nisam za obračun svoj!’’ (El-Hakka, 25.) ‘’Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data, lahko će račun položiti i svojima će se radostan vratiti; a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data, propast će prizivati i u ognju će gorjeti.’’ (Inšikak, 7-12.) Primjećujemo da se u ajetima iz sure El-Inšikak, spominje da će nevjernici knjigu svojih djela dobiti u lijevu ruku, a u ajetu iz sure El-Hakka, spominje se da će im knjiga djela biti data iza leđa, što naizgled upućuje na kontradiktronst u ajetima. Međutim, komentatori Kur’ana su, na osnovu određenih predaja, otklonuli svaku sumnju u postojanje kontradiktornosti u spomenutim ajetima, objasnivši da će nevjernici, kada dobiju knjigu u lijevu ruku, pokušati je sakriti iza leđa, zbog sramote i poniženja koje će osjetiti.

Obračun (hisab)

U Kur’anu se često, kad se govori o Sudnjem danu, spominje termin el-hisab, a znači obračun koji će ljudi imati pred Allahom, za sve ono što su na dunjaluku radili. Na to aludira i hadis koji prenosi Ebu Berze u kojem je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Na Sudnjem danu, ni jedan čovjek se neće pomjeriti sa svoga mjesta dok ne bude pitan za četvero: za mladost – kako ju je proveo, za život u čemu mu je prošao, za imetak – kako ga je stekao i u šta ga je potrošio i za znanje – šta je s njim uradio.’’ (Tirmizi)
Obračun vjernika i nevjernika neće biti isti. Naime, Allah dž.š. će tog Dana sačuvati vjernike, ne samo džehennemske vatre, već i sramote pred ostalim ljudima.

Abdullah ibn Omer prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Allah će se na Sudnjem danu približiti vjerniku i postavit će zastor između njega i ostalih ljudi, a zatim će ga upitati: ‘’Sjećaš li se tog i tog grijeha koji si učinio?’’ Vjernik će odgovoriti: ‘’Sjećam, Gospodaru!’’ Zatim će ga Allah toliko podsjećati na grijehe koje je počinio, da će pomislit da je upropašten, a zatim će mu Allah reći: ‘’Ja sam ti te grijehe pokrio na dunjaluku, a danas ti ih opraštam.’’ A što se tiče nevjernika i munafika, pred svim ljudima će biti rečeno: ‘’Ovo su oni koji su poricali svoga Gospodara, pa neka je Allahovo prokletstvo na nevjernike!’’ (Buharija i Muslim) U Kur’anu se spominje da će oni koji dobiju knjigu djela u desnu ruku, lahko račun položiti. Šta se podrazumijeva pod lahkim obračunom? Prenosi se od Aiše r.a. da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Niko neće biti obračunat na Sudnjem danu, a da neće biti kažnjen.’’ Ja sam na to rekla: ‘’Allahov Poslaniče, zar Allah nije objavio: ‘’ ’Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data, lahko će račun položiti i svojima će se radostan vratiti.’’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: ‘’Ovdje se misli na izlaganje djela, a ne na obračun. Onaj ko bude detaljno obračunavan, on će biti kažnjen.’’ (Buharija i Muslim)

Prvo za što će čovjek polagati račun na Sudnjem danu jeste namaz. Enes ibn Malik r.a. prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Prvo za što će čovjek polagati račun na Sudnjem danu je namaz, pa, ako mu namaz bude ispravan, biće mu ispravna (primljena) i ostala djela, a ako mu namaz bude neispravan, takva će mu biti i ostala djela.’’ (Sahihul-džami’) A prvo zbog čega će se ljudi međusobno parničiti pred Alalhom, jeste ubistvo, odnosno krv. To potvrđuje hadis koji je prenio Ibn Mes’ud, u kojem stoji: ‘’Prvo za što će se suditi ljudima je prolijevanje krvi.’’ (Buharija i Muslim)

Jedan od simbola ili obilježja Sudnjega dana, a koji će obradovati vjernike, svakako je Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, Havd ili izvor, o kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Dužina moga Havda je mjesec dana hoda. Njegova voda je bijelja od mlijeka, miris joj je prijatniji od miska, njegovo kamenje je poput zvijezda na nebu, onaj ko se s njega napije nikada više ožednjeti neće.’’ (Buharija i Muslim)

A Semure ibn Džundub prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Svaki Allahov poslanik imat će svoj Havd i oni će se ponositi brojem svojih sljedbenika na Havdu, a ja se nadam da će na mom Havdu bti najviše ljudi.’’ (Tirmizi)

Sirat ćuprija

Sirat ćuprija je most koji će biti postavljen iznad džehennema. Ona je tanja od dlake, a oštrija od sablje. Neki ljudi će preći preko Sirat ćuprije poput treptaja oka, neki poput munje, neki poput vjetra, neki poput konjanika na brzom konju, neki poput jahača na devi, neki će preći žureći, neki će se spoticati, padati i dizati, neki će pasti u džehennem, pa će nakon što izdrže zasluženu kaznu izaći iz džehennema, a neki će završiti zauvjek u džehennemskom grotlu.
Ebu Seid El-Hudri prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Zatim će biti postavljena ćuprija iznad džehennema.’’ Upitali su: ‘’A kakva je to ćuprija?’’ Odgovorio je: ‘’To je klizava ćuprija na kojoj su kuke i široko trnje koje ima kukaste bodlje, slično onom koje raste u Nedždu, a poznato je kao Sa’dan. Neki će preći preko te ćuprije brzinom treptaja oka, neki poput munje, neki poput vjetra, neki poput brzih konja.  Neki od njih će se spasiti bez ijedne ogrebotine, neki će se spasiti nakon što ih dokače i ogrebu džehennesmke kuke, a neki će biti straga gurnuti u džehnnem. Zadnji koji bude prelazio bit će dugo zadržan na Sirat ćupriji. (Buharija i Muslim)

Samo vjernici će uspjet preći Sirat ćupriju, dok će nevjernici s nje biti bačeni u vatru. Na to aludiraju sljedeći ajeti: ‘’A kad u džehennem žedne griješnike potjeramo.’’ (Merjem, 86.) ‘’Na Dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim: ‘’Iskusite vatru džehennemsku!’’ (El-Kamer, 48.) Onaj ko uspije preći Sirat ćupriju neće odmah, čim pređe, zateć otvorena džennetska vrata, već će ih naći zatvorena i zaključana, a onda će vjernici biti zadržani na mostu između dženneta i džehennema, sve dok ne poravnaju i ne izmire međusobne sporove, kako bi iz njihovih grudi u potpunosti bila odstranjena zloba i zavist. Tek tada zaslužuju opis iz Kur’ana: ‘’I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti.’’(El-Hidžr, 47.) Ebu Seid El-Hudri prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Vjernici će se spasiti vatre, ali će biti zadržani na mostu između dženneta i džehennema, da bi poravnali međusobne račune i nepravdu koju su jedni drugima učinili na dunjaluku. Tek kada budu potpuno očišćeni, onda će im se dozvoliti da uđu u džennet. Tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, bolje će poznavati put do svoje kuće u džennetu, nego put do svoje kuće na dunjaluku.’’ (Buharija)

Šefa’at

Šefa’at zapravo znači zauzimanje za nekoga radi ostvarivanja koristi ili otklanjanja štete od njega. Što se tiče šefa’ata na Sudnjem danu, preduslovi za to su: Allahova dozvola da se neko zauzima za nekoga i Allahovo zadovoljstvo s onim za koga se zauzima. Kada se govorio o šefa’atu na Sudnjem danu, onda s prije svega misli na zauzimanje našeg Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, za njegov ummet.

Veliki šefa’at

To je trenutak kada će se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, zauzimati za neke ljude kod Allaha, nakon što oni budu tražili zauzimanje od Nuha, Ibrahima, Musaa i Isaa a.s., pa oni to odbiju zbog nemogućnosti da se za njih zauzimaju.
Enes ibn Malik r.a. prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Kad nastupi Sudnji dan ljudi će se izmješati jedni s drugima i doći će Ademu a.s. i reći će mu: ‘’Zauzimaj se za nas!’’ On će im odgovoriti: ‘’Nisam ja za to, već idite Ibrahimu a.s., on je Allahov prijatelj.’’ Zatim će otići do Ibrahima a.s. i tražiti da se zuzima za njih, a on će ih uputiti na Musa a.s. Kad dođu Musau a.s. da ga zamole da se zauzima za njih kod Allaha, on će ih uputiti na Isa a.s., a Isa a.s. će ih uputiti na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. A kada dođu do mene, ja ću im reći: ‘’Ja sam za to.’’ Nakon toga ja ću zatražiti dozvolu od Allaha i On će mi dozvoliti, pa ću učiniti sedždu i slaviti Ga i hvaliti kako nikada do tada nisam. Zatim će mi biti rečeno: ‘’Muhammede, podigni glavu, reci bit ćeš saslušan, traži dat će ti se, zauzimaj se, tvoje zauzimanje bit će prihvaćeno.’’ Ja ću onda reći: ‘’Gospodaru, moj ummet, moj ummet!’’ Allah će mi reći: ‘’Idi i izvedi iz džehennema svakog čovjeka koji u srcu bude imao imana kolik zrno pšenice!’’ Ja ću to učiniti i vratiti se, pa ću ponovo učiniti sedždu i hvaliti Allaha onom istom zahvalom, a On će mi reći: ‘’Muhammede, podigni glavu, reci i bit ćeš saslušan, traži dat će ti se, zauzimaj se tvoje zauzimanje će biti prihvaćeno!’’ Zatim ću ponovo reći: ‘’Gospodaru, moj ummet, moj ummet!’’ Nakon toga Allah će mi reći: ‘’Idi i izvedi iz džehennema sve ljude iz tvog ummeta koji u srcu budu imali imana koliko zrno gorušice.’’ Ja ću to uraditi i ponovo ću se vratit i učinit sedždu i veličati i hvaliti Allaha istom zahvalom, a On će mi reći: ‘’Muhammede, podigni glavu, reci i bit ćeš saslušan, traži dat će ti se, zauzimaj se tvoje zauzimanje će biti prihvaćeno!’’ Ja ću po treći put reći: ‘’Gospodaru, moj ummet, moj ummet!’’ Allah će mi reći: ‘’Idi i izvedi iz džehennema sve ljude iz tvoga ummeta koji u srcu budu imali makar trun imana!’’ I ja ću to učiniti.’’ (Buharija i Muslim) Osim toga, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, zauzimat će se kod Allaha, da otvori kapije dženneta kako bi vjernici ušli u džennet.

Enes ibn Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Ja ću doći pred džennetska vrata, a čuvar na kapiji će upitati: ‘’Ko si ti?’’ ‘’Ja sam Muhammed’’, odgovorit ću. Onda će melek reći: ‘’Naređeno mi je da nikom prije tebe ne dozvolim da uđe u džennet.’’ (Muslim)

Zatim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zauzimat će se za sve one koji su ušli u džehennem, a bili su monoteisti, odnosno vjerovali su da je Allah jedini Bog. Tako u hadisu stoji da Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Iz džehennema će izaći neki ljudi nakon što osjete njegovu kaznu i ući će u džennet. Stanovnici dženneta će ih nazivati ‘’džehennemlijama’’. (Buharija) Osim ovih vrsta šefa’ata, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, će se zauzimati da se nekim vjernicima poveća nagrada i stepeni u džennetu, zauzimat će se za one koji su  zbog svojih djela zaslužili da uđu u vatru, da ne uđu, kao i da se nekim nevjernicima ublaži kazna u džehennemu. Ova vrsta šefa’ata dozvoljena mu je isključivo za njegovog amidžu, Ebu Taliba. Ebu Seid El-Hudri prenosi da je pred Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, spomenut njegov amidža Ebu Talib, pa je Poslanik a.s. rekao: ‘’Možda će mu koristiti moje zauzimanje za njega na Sudnjem danu, tako da će biti u plićaku džehennemskom. Vatra će mu dosezati do košćica, ali će mu od toga mozak vrijeti.’’ (Buharija i Muslim) A najviše će se obradovati Poslanikovom šefaatu onaj čovjek koji je barem jedanput u životu, iskreno rekao la ilahe illallah, kako stoji u predaji od Ebu Hurejre koju je zabilježio imam Buharija.