Fatiha sadrži sve što nam je potrebno

Allah Uzvišeni kaže: “Dali smo ti sedam sličnih ajeta i veličanstveni Kur’an.” (El-Hidžr: 87)

Većina komentatora spominje da se izraz “sedam sličnih ajeta” odnosi na suru El-Fatiha.

Kada razmislimo o ovoj suri i njenim ajetima, vidimo da svaki od njih nosi neku od glavnih Kur’anskih poruka, a to su:
– Govor o Allahu i Njegovim imenima i svojstvima
– Govor o Sudnjem danu
– Govor o raznim vrstama ibadeta
– Pojašnjenje pravog puta
– Kur’anske dove
– Kazivanja o onima kojima se Allah smilovao, a to su vjerovjesnici i poslanici
– Kazivanja o prijašnjim narodima

“Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.” – slavi, veliča i hvali Allaha, Stvoritelja i Gospodara svega što postoji.

“Milostivog, Samilosnog.” – govori o Njegovim imenima i svojstvima.

“Vladara Dana Sudnjeg” – podsjeća na Ahiret, proživljenje, nagradu i kaznu.

“Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo.” – predstavlja čisti tevhid i potpuni oslonac na Allaha, što je kruna ibadeta

“Uputi nas na pravi put.” – put koji je detaljno pojašnjen u Knjizi. Ovo je ujedno i glavna Kur’anska dova, jer je uputa najveća blagodat.

“Na put onih kojima Si se ti smilovao.” – a to su vjerovjesnici i poslanici o kojima govore mnoge Kur’anske sure.

“A ne na put onih na koje Si se rasrdio, niti onih koji su zalutali.” – a to su prijašnji narodi, kršćani židovi, kojima Kur’an posvećuje mnoge ajete.

Molim Allaha da nas učini od onih koji o Kur’anu razmišljaju.

prof. Kenan ef. Ćosić