ISLAM 5 SØJLER

Lad intet afholde dig fra at søge sandheden

HVAD ER ISLAM?

Islam er verdens evige religion, sendt til hele den samlede menneskehed. Det er instinktets religion, som vores leder Muhammad (sallallahu alayhi wa sellem) prædikede (Guds fred være med ham), og kaldte menneskene til, for at bringe dem fra mørket ind i Lyset, og det var med islam at Gud lukkede den himmelske meddelese. Gud sagde i den hellige Quran: “Religionen for Allah er Islam” Han sagde endvidere: “Denne dag har Jeg fuldkommengjort jeres religion, og fuldbyrdet Min godhed overfor jer, og Jeg har valgt islam som jeres religion.” Det er en tro på Guds enhed, en tro fra vores leder Muhammad (sallallahu alayhi wa sellem) til hele menneskeheden. Gud har sagt: “Vi har kun sendt dig som en barmhjertighed for alle skabningerne.”

Ordet Allah er arabisk oversættelse af ordet Gud

TRO OG LYDIGHED

Islam står for lydighed overfor Gud. Det er almindelig sund fornuft, at en sådan lydighed ikke kan være fuldkommen, før man kender til visse faktiske ting om livet, og har en fastforankret tro på dem. Det første er en urokkelig tro på Guds eksistens; uden denne er det selvsagt umuligt at være lydig mod Ham. Dernæst er det nødvendigt at kende Guds egenskaber. Det er nemlig viden om de guddommelige egenskaber, der gør det muligt for mennesket at forædle de bedste menneskelige egenskaber, og forme sit liv i henhold til godhed og dyd.

Kender mennesket derimod de guddommelige egenskaber og tawhid (Guds enhed), så er der ingen mulighed for at forbryde sig på dette punkt. Ligeledes, hvis et menneske er klar over, at Gud er allestedsnærværende og at Han derfor ved, og hører alt hvad vi siger, såvel offentligt eller privat, og herunder tillige alle vores ikke-udtalte tanker. Endelig er det nødvendigt for mennesket at kende til konsekvenserne af en lydig og ulydig adfærd. Det er væsentligt at kende de velsignelser, der vil komme over den, der følger Guds vej, og lever et liv i renhed, dyd og lydighed. Samtidig er det væsentligt, at mennesket er klar over konsekvenserne, ifald han vælger en vej med modstand og ulydighed; og til dette formål er kendskab til livet efter døden en absolut nødvendighed. Mennesket må have en urokkelig overbevisning om at livet ikke stopper ved døden; at der vil komme en genopstandelse, og at man bliver bragt til den højeste rettergang hvor retfærdigheden vil ske fyldest, med Gud selv som overhovedet; at dommedagens fuldstændige retfærdighed vil komme til at overskygge alt andet, samt at gode handlinger vil bliver belønnet, og at onde handlinger vil bliver straffet. Ansvarlighed er en grundlæggende og absolut nødvendig egenskab at besidde, for at kunne opnå fuldstændig lydighed overfor Guds love. Disse er de grundlæggende fakta, som man må kende, hvis man ønsker at leve et liv i Islam.

TROEN

Tro er viden og erkendelse. Det arabiske ord “iman”, som vi har oversat til dansk som “tro”, betyder egentlig; “Erkendelse”, “overbevisning”, til et punkt hvor der ikke er skyggen af tvivl tilbage. Tro er således en stærk overbevisning, der opstår gennem erfaret viden og vished. Den person, der erkender og holder fast ved en urokkelig tro på Guds-enhed, Hans egenskaber, Hans åbenbarede retledning og den guddommelige forordning om belønning og straf, kalder vi en “mumin” en “troende”. Denne tro vil uvilkårligt lede mennesket til at leve et liv i lydighed overfor Guds vilje, en sådan person er en “muslim”.

Den sande, oprigtige muslim skal tro på følgende hovedbegreber for tro:

·       Man tror på En Gud, Uovertruffen og Uendelig, Evig og Mægtig, Nådefuld og Barmhjertig, Skaber og Opretholder. For at denne tro skal være effektiv, er det nødvendigt med total tiltro til Gud, overgivelse til Hans Vilje og tro på Hans hjælp.

·       Man tror på alle Guds budbringere uden at gøre forskel på dem. Quranen navngiver fem og tyve af dem, og muslimerne tror på dem alle og accepterer dem som værende Guds autoriserede budbringere. Deres budskab, deres religion var fundamentalt den samme, for den kom fra den Ene og Samme Kilde, Gud, for at tjene det samme formål, hvilket er at lede menneskeheden til og ad Guds lige Vej. Alle budbringerne var uden undtagelse desuden dødelige mennesker, som var blevet givet himmelske åbenbaringer og var af Gud blevet udvalgt til at udføre bestemte opgaver.

·       Man tror på alle skrifterne og Guds åbenbaringer. Disse var de vejledende lys, profeterne blev givet, så de kunne vise deres respektive folk Guds Lige Vej.

·       Man tror på Guds engle, som er rent åndelige og storslåede væsener, og som af natur ikke har brug for hverken mad, drikke eller søvn. De har ikke nogen fysiske krav eller nogen materielle ønsker. De tilbringer deres dage og nætter med at tjene Gud.

·       Muslimerne tror på Dommens yderste Dag. Denne verden vil på et eller andet tidspunkt nå sin slutning, og de døde vil genopstå for at blive fremstillet for deres endelige og retfærdige ”rettergang”. Alt vi gør i denne verden, bliver registreret i nøjagtige optegnelser. På Dommens Dag vil disse blive fundet frem. Folk med gode optegnelser vil blive rigeligt belønnet, og de, med dårlige optegnelser, vil blive straffet.

·       En muslim tror også på ”Qadaa” og ”Qadar”, som i andre ord betyder, at Guds Tideløse Viden går forud for begivenhederne, og begivenhederne finder sted i fuld overensstemmelse med Guds eksakte viden. Hans viden er ubegrænset og Hans planlægning foregår universelt.

ISLAMS FEM SØJLER

Enhver handling, der bliver udført med bevidsthed om, at den opfylder Guds vilje, bliver i Islam betragtet som tilbedelse. Ikke desto mindre danner de specielle handlinger, der findes i de 5 søjler, rammen om det åndelige liv. De fem søjler er:

Trosbekendelsen

Man skal bevidne, at ingen er værdig til tilbedelse undtagen Gud, dvs. at Gud bevidner, at der ikke er nogen gud udover Han, Opretholderen af Retfærdighed, og det samme gør englene og dem, der har viden; der er ingen gud udover Han, den Mægtige og at Muhammad (sallallahu alayhi wa sellem) er Hans tjener og budbringer. Muslimerne opfordres til at følge profetens Muhammads (sallallahu alayhi wa sellem) eksempel i alle livets situationer.

Quranen siger: ”Allah er skaberen af alle ting, og Han er Vogteren over alle ting. Nøglerne til himlene og jorden tilhører Ham.

Den siger også: ”Ham tilhører alt, der er i himlene og på jorden. Alt adlyder Ham. Det er Han, som er udgangspunktet for Skabelsen, og Han gentager den, for det er nemt for Ham. Han er den mest ophøjede tilstand i himlene og på jorden. Han er den Mægtige, den Vise”. 

Bønnen

Bøn er foreskrevet fem gange dagligt som en pligt overfor Gud. Bønnen styrker og undgyder liv i troen på Gud, og inspirerer mennesket til en højere moral. Den renser hjertet og forhindrer fristelsen til forkerte og onde handlinger. Gud behøver ikke menneskets bønner, men vi kan ikke leve uden Hans velsignelse og vejledning.

Betingelserne for bønnen

At bede er obligatorisk for enhver muslim, mand eller kvinde, som er:

·       Ved sine fulde 5 og ansvarlig (personlig myndig).

·       Relativt moden og (mindst) i pubertetsalderen, normalt omkring fjorten år.

·       Fri for alvorlige sygdomme. For kvinder gælder desuden, at de ikke må være i en menstruationsperiode, i barselsseng eller på anden måde afsondret i forbindelse med barnepleje. I sådanne situationer er kvinder helt fritaget for pligten til bøn.

·       At man deklarerer intentionen til at bede (Niyyah) i hjertet, når det er muligt.

·       At man vender sig mod ”Qiblah”, mod Ka’abah i Mekka. Hvis en person på ingen måde kan vide hvilken retning, der er den rigtige, må han følge sit bedste skøn.

Fasten

Et andet enestående moralsk og spirituelt karakteristisk træk ved Islam er den foreskrevne udførelse af en faste. Bogstaveligt talt betyder ”at faste”, at afstå fuldstændigt fra mad, drikke, seksuelt samvær og rygning fra lidt før daggry til solnedgang igennem hele Ramadan måneden, som er den niende måned i det islamiske år. Man afstår desuden fra onde hensigter og ønsker. Man lærer at føle kærlighed, oprigtighed og hengivelse. Fasten udvikler bl.a en sund, social bevidsthed, tålmodighed, uselviskhed og viljestyrke.

Hvem skal faste?

Fasten i Ramadan er obligatorisk for enhver muslim, mand eller kvinde, som opfylder de følgende kvalifikationer:

·       Man skal være mentalt og fysisk i stand til at gennemføre fasten, hvilket vil sige, man skal være ved sine fulde fem og ved godt helbred.

·       Man skal være i en ”moden” alder, man skal være kommet i puberteten eller kommet til skelsår, hvilket normalt vil sige omkring en alder af fjorten år.

·       At man er til stede på ens permanente hjemplads, i ens hjemby, på ens gård eller hvor man driver sin forretning el.lign. Dette vil sige, man skal ikke være på en rejse af en længde på omkring 50 miles (=ca. 80 km) eller mere.

·       Man skal være temmelig sikker på, at fasten ikke vil volde nogen skade fysisk eller psykisk karakter udover de normale reaktioner som sult, tørst o.lign.

Zakah (Almisserne)

Zakah et er ikke blot en slags almisse eller velgørenhed eller skat eller tiende. Ej heller er det blot et udtryk for venlighed, det er en kombination af alle disse elementer og meget mere. Det er ikke blot en fratrækkelse af en bestemt procentdel af ens ejendom (overskud) men en overflodsagtig berigelse og en spirituel investering. Det er ikke blot en frivillig donation til en person eller en sag, ej heller en statsskat, som en smart person kan slippe om ved det med. Det er en pligt pålagt os af Gud og vedligeholdt af muslimerne i samfundets interesse som et hele.

Zakah er betalingen af 2,5 % af ens årlige overskud. Beløbet bruges blandt fattige og nødstedte. Zakah antyder, at alt hvad man ejer, tilhører Gud og alle der er i nød har en part i det. Quranen klassificerer de rette modtagere af Zakah, som bl.a. følger:

·       De fattige muslimer, for at opveje deres problemer.

·       De trængende muslimer, for at forsyne dem med midler, hvormed de kan tjene til dagen og vejen.

·       De gældstyngede muslimer, for at frigøre dem fra de belastninger, som de tidligere af nødvendighed har ladet sig påføre.

·       De muslimer, der arbejder for Guds sag, igennem forskning, studie eller formidling af Islam.

Den betalende bør ikke udvise stolthed eller søge anseelse ved at fuldbyrde denne forpligtelse. Han bør gøre det så diskret som muligt, så han ikke bliver offer for en hyklerisk følelse eller lidenskabelig forfængelighed, da disse følelser vil annullere alle gode gerninger.

Hajj (pilgrimsfærden)

Den sidste islamiske søjle, som også er en af de fineste forordninger, er al-Hajj eller pilgrimsfærden til Mekka. At tage på Hajj er obligatorisk for enhver muslim, mand eller kvinde, mindst en gang i livet, hvis man er mentalt, fysisk og økonomisk er i stand til det. De muslimer, som er i en ansvarsbevidst alder, ved rimeligt godt helbred og økonomisk sikrede og i stand til det, bør rejse på Hajj mindst en gang i deres liv. Den økonomiske sikkerhed, der her er tale om, betyder, at man bør have nok til at dække sine udgifter, samt udgifterne for dem, der er afhængige af en, og desuden at man kan betale sin gæld, hvis man har en sådan, før man foretager sin Hajj.

Hajj indbefatter menneskets midlertidige udsættelse af al verdslig aktivitet og dets erkendelse af at være som en nøgen sjæl foran Gud.

Islamisk Informations- og Rådgivnings Center

Dianavænget 29 1.th 5250 Odense SV