ISLAM KORT FORTALT

Lad intet afholde dig fra at søge sandheden

ISLAM OG MUSLIMER

Islam er et arabisk ord, som betyder ”fred, renhed, underkastelse, anerkendelse og forpligtelse”. Religionen Islam er den totale accept af Guds lære og vejledning, sådan som den er åbenbaret Hans profet, Muhammed (Guds fred være med ham). En muslim er den, som tror på Gud og stræber efter at omstrukturere sit liv i henhold til Guds åbenbarede vejledning og Hans profets udtalelser. En muslim forsøger også at opbygge et samfund på samme basis. Betegnelserne ”muhammedanisme” og ”muhammedaner” anerkendes ikke af muslimer, som hverken tilbeder Muhammed (Guds fred være med ham) eller tror, at han er stifteren af Islam. Ordet ”Allah” er den korrekte måde, hvorpå man nævner Gud på arabisk. Det er et enestående udtryk, da det ikke kan bøjes i flertal.

ISLAMS BUDSKABET

Islam er ikke en ny religion. Det er i det væsentlige det samme budskab og vejledning, som Allah åbenbarede til alle Sine profeter: ”Sig: Vi tror på Allah og på hvad Han har åbenbaret for os, og på hvad Han har åbenbaret for Abraham, Ismael, Isaak, Jakob og stammerne, og på det, der blev givet Moses, Jesus og profeterne fra deres Herre. Vi gør ingen forskel mellem dem og vi hengiver os selv til Ham.” (Koranen 3:84) Det budskab, som blev åbenbaret for profeten Muhammed (Guds fred være med ham), er Islam i sin omfattende, fuldstændige og endelige form.

ISLAMS ”FEM SØJLER”

Enhver muslim skal praktisere sin religion i det daglige dag. Den praksis findes i de fem grundsøjler, som udgør en stor del af ISLAM. Disse søjler er:

Trosbekendelsen: At bevidne, at ingen anden en Allah er tilbedelse værdig, og at Muhammed (Guds fred være med ham) er Hans budbringer til hele menneskeheden indtil Dommedagen. Muhammeds (Guds fred være med ham) profetskab forpligter muslimerne til at følge hans eksempel på enhver måde.

De daglige bønner:Fasten i Ramadan-måneden:Zakat, obligatorisk almisse:Hadj, pilgrimsfærd til Mekkah:

MENNESKET OG DEN FRIE VILJE

Mennesket er Guds højeste skabning. Det er udstyret med de bedste muligheder. Det er relativt frit stillet med hensyn til vilje, handling og valg. Gud har anvist mennesket den rette vej, og profeten Muhammeds (Guds fred være med ham) liv udgør et perfekt eksempel. Menneskets succes og frelse består i at følge disse anvisninger. Islam foreskriver ukrænkeligheden af menneskets personlighed og skænker lige rettigheder til alle uden at skelne til race eller køn. Guds lov, som den er fremsat i Koranen og som den kommer til udtryk i profetens liv, er hævet over alt i alle tilfælde. Den gælder i samme grad for både den højtstillede og den lavstillede, både fyrsten og bonden.

KORANEN OG HADITH

Koranen er Guds sidst åbenbarede ord og den primære kilde for den islamiske lære og lov. Koranen omhandler troens grundlag, moral, menneskehedens historie, tilbedelse, viden, visdom, forholdet mellem Gud og mennesket, og alle aspekter af menneskers indbyrdes forhold. Den Hellige Koran indeholder i væsentlig omfang omfattende vejledninger, hvorpå der kan opføres solide systemer med social retfærdighed, økonomi, politik, lovgivning, retsvidenskab, lov og internationale relationer. Profeten Muhammed (Guds fred være med ham) var selv en analfabet, som ikke kunne læse eller skrive. Dog blev den Hellige Koran, i profetens levetid, lært udenad og skrevet ned af hans følger under hans opsyn. Koranens originale og fuldstændige tekst er tilgængelig for alle på arabisk; sproget hvorpå den blev åbenbaret. Der findes oversættelser af Koranens betydning på adskillige sprog. HADITH-samlingen, som er profetens Muhammeds (Guds fred være med ham) instrukser, udtalelser og gerninger, og som omhyggeligt blev berettet og opsamlet af hans hengivne ledsagere, forklarer og uddyber Koranens verser.

MENINGEN MED TILBEDELSEN

Islam foreskriver eller accepterer ikke ritualer alene, men kræver hensigt og handling. At tilbede Gud er at kende Ham og at elske Ham, at handle i overensstemmelse med Hans lov i alle aspekter af livet, at påbyde godhed og forbyde forsyndelse og undertrykkelse, at være godgørende og retfærdig og tjene Ham ved at tjene menneskeheden. Koranen forklarer tilbedelsen på følgende ophøjede måde: ”Retfærdighed består ikke i, at I vender jeres ansigter mod øst eller vest, men (sandt) retfærdig er den, der tror på Allah og den yderste dag og englene og Bogen og budbringerne, og som af kærlighed til Ham giver af sin ejendom til slægtningene og de forældreløse og de fattige og den vejfarende og de, der bedende og til løskøbelse af de fangne/slaver, og som holder fast ved bønnen og betaler Zakat og de, der opfylder deres løfte, når de har afgivet det og de, der er udholdende i trængsler og nød og i krigstid. Sådanne er de, der er sande troende, og sådanne er de gudfrygtige.” (Koranen 2:177)

DET HISTORISKE PERSPEKTIV

Muhammed (Guds fred være med ham) blev født i år 570 e.Kr. i byen Mekkah i Arabien. Han var fra en ædel familie; han modtog sin første åbenbaring, da han var 40 år gammel. Så snart han begyndte på at prædike Islam, blev han og hans ledsagere forfulgt og blev stillet over for hårde lidelser. Derfor blev han af Gud beordret til at drage til Medinah, en anden by i Arabien. I løbet af en kort tidsrum på 23 år, fuldendte han sin profetiske mission og døde i Medinah i en alder af 63 år. Han levede et perfekt liv og udgjorde et eksempel for alle mennesker, idet hans livsførelse var legemliggørelsen af Koranens lære.

ISLAM OG FORNUFTEN

I sin klare og direkte måde at udtrykke sandheden på har Islam en vældig stor tiltrækningskraft på enhver, der søger efter lærdom. Islam er løsningen på alle problemer i tilværelsen og den viser vejen hen imod et bedre og mere fuldkommet liv; et liv, hvor mennesker i alle dets stadier lovpriser Gud, den Almægtige Skaber og den Nådefulde Ernærer.

KVINDESTATUS

Der er ingen forskel på basis af køn i Islam. Islam gør opmærksom på at, mænd og kvinder har forskellige evner og pligter, hver på sit område.

Kvinden bliver i Islam anerkendt som mandens fulde og lige partner i avlen af mennesket. Han er faderen, hun er moderen, og de er begge essentielle i denne sammenhæng. Hendes rolle er ikke mindre væsentlig end hans. Gennem dette partnerskab har hun en lige del i enhver henseende, hun har lige rettigheder, hun har samme ansvar, og der er lige så mange kvaliteter og lige så megen humanitet i hende, som der er i hendes partner. Angående dette lige partnerskab i reproduktionen af mennesket siger Gud: Oh, mennesker! Vi har sandelig skabt jer ud fra et enkelt (par) af mand og kvinde og gjort jer til nationer og stammer, så I kan kende hinanden… (Koranen 49:13).

Kvinden er mandens lige med hensyn til at bære det personlige og det fælles ansvar og med hensyn til at modtage belønning for sine gerninger. Hun er anerkendt som en uafhængig personlighed, som besidder menneskelige kvaliteter og har spirituelle inspirationer. Hendes menneskelige natur er hverken underlegen eller afvigende fra mandens. Begge er medlemmer af hinanden (er lige). Gud siger: Og deres Herre har accepteret (deres bønner) og besvaret dem (med ordene): ”Aldrig vil jeg lade gå tabt det arbejde, nogen af jer har gjort, kvinde som mand; I er medlemmer af hinanden… (3:195).

JIHAD

Jihad betyder at anstrenge sig, gør sit yderste for at følge Islas ære. Derfor bruger en muslim hele sin styrke, krop og sjæl, rigdom, ja selv sit liv i kamp mod onde kræfter, såsom uretfærdigheder og undertrykkelse. Kampen må fortsætte, indtil de onde er tilintetgjort, og Guds retfærdige orden er genoprettet. Jihad er at kæmpe for Guds sag med pennen, munden og sværdet. Gud siger: ”Hvad fejler jer da, at I ikke kæmper for Allahs sag og for de svage blandt mændene og kvinderne og børnene – dem der siger: Vor Herre, før os ud af denne by, hvis beboere er undertrykkere og skænk os en beskytter fra Dig Selv, og skænk os en hjælper fra Dig Selv.” (4:75).

Islam kom for at frigøre mennesket fra tilbedelsen af andre mennesker, og indførte tilbedelsen af Gud alene.

BRODERSKABET

Muslimerne tror på menneskenes enhed, for så vidt angår skabelsesmæssig oprindelse er Gud selv. Det oprindelige slægtskab er Adam og Eva, – til disse første forældre hører alle mennesker, og vi er alle en del af deres slægt. Og den endelige skæbne tvivler muslimerne ikke på ligger i Guds Hånd, hos Skaberen, som vi alle skal vende tilbage til. En muslim er en bror til anden muslim lige meget om de tale samme sprog, har samme hudfarve eller om de har samme nationalitet. Alle muslimer indgår i begrebet broderskabet. Dette kan bedst demonstreres ved den årlige pilgrimsfærden til Mekkah, hvor millioner af muslimer fra alle verdens hjørner kommer til Mekkah. De er brødre på tværs af deres racer og nationer.

FAMILIESTRUKTUR

Det er den sikre struktur, i den islamiske families liv, der hviler på de fire søjler, som gør, at disse værdier vedblivende sætter dem i stand til at overleve påvirkningen fra vesten. De er baseret på Koranens ordninger og traditioner, givet af profet Muhammed (Guds fred være med ham) og overleveret fra slægtled til slægtled. Disse søjler er:

Familielivet er en vugge for det humane samfund; forudsætningen for et sikkert, trygt, sundt, og støttende hjem for både forældrene og de opvoksende børn.

Familielivet der beskytter kvinders og mænds naturlige erotiske behov og kanaliserer det ind i sunde baner.

Familielivet er udklækningssted for menneskelige dyder—kærlighed, venlighed og barmhjertighed.

Familielivet er det sikreste tilflugtssted imod såvel indre som ydre vanskeligheder.

Vi kan konkludere, at familiestrukturens søjler kan skrives sådan:

Hjem og opmuntring

Eros og børn

Indlevende dyder

Tilflugtssted

Et altid gyldigt og aldrig udgået aspekt i det islamiske familieliv er, at styrken af alle fire søjler er sammensat af systemet. Og det må ikke glemmes, at gavn af familielivet er udstrakt ikke kun til blodsbeslægtede, men omfatter hele den verdensomspændende familie af muslimer—det islamiske broderskab.

Islamisk Informations- og Rådgivnings Center

Dianavænget 29 1.th 5250 Odense SV