KAKO SE ABDESTIO IMAM EBU HANIFE?

Od Himrana, štićenika Osmana ibn Affana, da je vidio Osmana kako se abdesti. Polio vodom iz posude svoje ruke, opravši ih tri puta, zatim je svojom desnom rukom zahvatio voe i njome isprao usta, ušmrknuo vodu u nos i isprao ga. Nakon toga je oprao svoje lice tri puta, a zatim svoje ruke do iza lakata tri puta, a zatim je potrao svoju glavu. Nakon toga je noge oprao po tri puta. Zatim je rekao: ”Vidio sam Vjerovjesnika da se abdesti ovako kako sam se ja sad abdestio, a zatim je rekao: ”Ko se abdesti ovako kako sam se ja abdestio, a zatim klanja dva rekata u kojima će biti potpuno prisutan, Allah ć emu oprostiti prethodno učinjene grijehe.” (Buharija i Muslim u svojim vjerodostojnim zbirkama)

 

KAKO SE ABDESTIO IMAM EBU HANIFE?

 

Ebu Sulejman El-Dževzedžani prenosi od Muhammed ibn Hasana, učenika ebu Hanife, da je ebu Hanife rekao:

 

Kada čovjek bude htio da obavi namaz, neka se abesti, a abdest je da otpočne s pranjem šaka tri puta, zatim da ispere usta tri puta, a zatim nos tri puta. Nakon toga će oprati svoje lice tri puta, a zatim ruke do iza laktova/podlaktice tri puta jednu, tri puta drugu, zatim će potrati svoju glavu i uši jedanput, a zatim će tri puta jednu, pa tri puta drugu nogu oprati.”

 

Rekao sam (Muhammed ibn Hasan): ”A šta ako se abdesti perući po dva puta?” Reče: ”Biće mu dovoljno.” Rekao sam: ”A po jednom, upotpunjavajući pranje?” Reče: ”I to mu je dovoljno.” (Mebsut od Muhammed ibn Hasan Eš-Šejbanija, učenika ebu Hanife (umro: 189.h.g.): 1/2.-3.)

 

Muhammed je također rekao: ”Pitao sam ebu Hanifu: Ako čovjek naredi da mu se donese voda za abdest da se abdesti ili za kupanje da se okupa, smatraš li da je pohvalno da spomene Allahovo ime kada počne s abdestom ili gusulom?” Reče: ”Da.” Upitao sam ga: ”A ako to ostavi iz zaborava ili namjerno?” Reče: ”Neće mu to naškoditi.” (Mebsut: 1/27.)

 

Iz hadisa i govora ebu Hanife zaključujemo slijedeće:

 

 • Prije samog abdesta je lijepo proučiti BISMILLAHI-R-RAHAMANI-R-RAHIM
 • Opraće šake tri puta
 • Isprati usta tri puta
 • Isprati nos tri puta
 • Oprati lice tri puta
 • Desnu, pa lijevu ruku oprati tri puta
 • Potrati glavu zajedno sa ušima, ne uzimajući novu vodu za pranje ušiju, zbog riječi Poslanika, sallallahu ’alejhi ve sellem, prilikom uzimanja abdesta: ”Uši su dio glave.” (Sahih: Tirmizi, Ahmed i rdugi)
 • Oprati desnu pa lijevu nogu pot ri puta
 • DOZVOLJENO JE dijelove tijela prati i po dva puta
 • Dovoljno je oprati i jednom, vodeći računa da ništa ne ostane suho
 • Ebu Hanife NIJE IZGOVARAO NIJJET (odluku, namjeru) RIJEČIMA, kao npr. NEVEJTU EN ETEVEDDA’E…, niti za taj postupak postoji validan argument u sunnetu
 • Imam Ebu Hanife nije učio tkz. abdeske dove, niti za učenje istih ima neka potpora u sunnetu, ili mezhebu ebu Hanife
 • Imam nije spomenuo potiranje vrata nakon potiranja ušiju, a također, ovo se ne spominje u vjerodostojnim hadisima o abdestu Vjerovjesnika, sallallahu ’alejhi ve sellem

A Allah najbolje zna!

Priredio: Kenan Ćosić