Vrijednosti mjeseca muharema i posta na dan ašure

Slava neka je Allahu, Gospodaru svijetova, mir i blagoslov na Allahova Poslanika s.a.v.s., na cijelu njegovu porodicu i sve njegove ashabe.
Allahov sveti mjesec muharem je blagoslovljen mjesec.
To je prvi mjesec hidžretskog kalendara i jedan je od četiri sveta mjeseca na koje se odnose Allahove riječi:
“Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite! … “(At-Tewba 9:36) Od Ebu Bekra r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Godina se sastoji od dvanaest mjeseci od kojih su četiri sveta, tri uzastopna i jedan odvojeni: zul-kade, zul-hidždže i muharrem i redžeb koji pada između dva džumada i ša´bana . (Prenosi Buhari, 2958)

Muharrem je tako nazvan da bi se ukazalo na njegovu svetost (muharrem). Allahove riječi: ”U njima ne griješite”, znače da se ne čini grijeh u svetim mjesecima jer je mnogo teži grijeh počiniti haram u ovim nego u drugim mjesecima. Prenosi se da je Ibn Abbas rekao da ove riječi (U njima ne griješite) odnosilo na sve mjesece, a o­nda su ova četiri izdvojena i učinjena svetim, tako da je griješenje u ovim mjesecima daleko ozbiljnije, a dobra dijela se nagrađuju većom nagradom.

Vrijednost dobrovoljnog posta tokom muharema

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je poslanik s.a.v.s. rekao: ”Najbolji post poslje Ramazana je post u Allahovom mjesecu Muharremu.” (prenosi Muslim . 1982 ) Fraza “Allahovom mjesecu …” je gramatički genitiv, koji služi da bi se ukazalo na značaj i važnost mjeseca. Al-Qari kaže da se to odnosi na cijeli mjesec Muharrem. Ali je dokazano da Allahov Poslanik s.a.v.s. nikada nije u cijelosti postio nijedan mijesec osim Ramazana, pa ovaj hadis ima za cilj ne da ljudima kaže da poste cijeli mjesec već da tokom muharrema ljudi povećaju dobrovoljni post .
moses4.jpgHistorija ašure

Ibn Abbas r.a. kaže: “ Allahov Poslanik s.a.v.s. je došao u Medinu i vidio je židove kako poste na dan ašure. Upitao je: “Šta je ovo?´ A o­ni su rekli: “Ovo je poseban dan u njemu je Allah spasio djecu israilovu od njihovog neprijatelja, te ga je Musa zbog toga postio.´ Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ´Ja sam preči Musau od vas!´ Pa je postio taj dan i naredio je drugima da ga poste.“ (Prenosi Buhari,1865) Muslim prenosi da su židovi rekli: “Ovo je veliki dan, dan u kojem je Allah spasio Musaa i njegov narod, a potopio faraona i njegovu vojsku.” “Musa je postio na taj dan” – a Muslim prenosi još i ovo :”…zbog zahvalnosti Allahu, pa ga i mi postimo.” U hadisu koji prenosi imam Ahmed stoji: “Ovo je dan u kojem se Nuhova lađa zaustavila, pa je Nuh postio taj dan iz zahvalnosti.” Buharija u drugom rivajetu prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao svojim ashabima: “Vi imate više prava na Musaa nego o­ni, zato postite ovaj dan.” Post na dan ašure je bio poznat i u doba Džahilijeta. Prenosi se da je Aiša r.a. rekla: “Ljudi džahilijeta su postili na taj dan …” Al-Qurtubi kaže: “Možda su Kurejšije postile taj dan na osnovu propisa koji su do njih došli preko Ibrahima a.s.” Takođe se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. još u Meki postio ašuru. Kada je učinio hidžru u Medinu, našao je da židovi slave na dan ašure, pa ih je upitao zašto, a o­ni su mu odgovorili o­nako kako je navedeno u prethodnom hadisu. Naredio je Muslimanima da se razlikuju od židova koji su taj dan slavili, kako se prenosi u hadisu od Ebu Muse r.a. u kojem se kaže: “Židovi su slavili na dan ašure, njihove žene bi se obukle stavile nakit. Pa je Allahov Poslanik s.a.v.s. naredio Muslimanima da poste taj dan.” Motiv za naređenje posta tog dana bila je želja da se Muslimani razlikuju od židova, kako bi Muslimani postili kad židovi ne poste, jer ljudi ne poste o­nda kada slave. Post na dan Ašure bio je korak u uvođenje posta kao obaveze u Islam. Kada je Allahov Poslanik s.a.v.s. došao u Medinu rekao je Muslimanima da poste po tri dana u svakom mjesecu i Ašuru, a o­nda je propisan post riječima (prijevod značenja ): “Propisuje vam se post …”(al-Baqara 2:183) Prije nego je propisan obaveznim post Ramazana, post na dan ašure je bio obavezan. Nakon toga posta na dan ašure je prestao biti obavezan ali je postao mustehab.

Vrijednosti posta na dan ašure

Ibn Abbas kaže: ”Nikada nisam vidio Poslanika s.a.v.s. predanijeg postu i da postu prilazi sa više pažnje osim na dan Ašure i u Ramazanu.” (prenosi Buhari 1867) Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Što se tiče posta na dan Ašure, nadam se da će ga Allah dž.š. prihvatiti kao iskup za prošlu godinu.“ (Prenosi Muslim 1976) Ovo je zbog Allahove milosti prema nama; post jednog dana iskupljuje čisti od grijeha za cijelu jednu godinu. Allah je zaista Milostivi.

Koji dan je ašura?

Naši prethodnici su rekli da je ašura deseti dan muharema. To se razumije iz hadisa koji se odnose na ovaj dan. Ašura predstavlja islamski naziv koji nije bio poznat u doba džahilijeta. Ibn Kudame kaže: “Ašura je deseti dan muharema, to je bilo mišljenje Saida al-Musejeba i el-Hasana. Tako je preneseno i od Ibn Abbasa koji je rekao: “ Allahov Poslanik s.a.v.s. nam je naredio post ašure na deseti dan muharema (prenosi Tirmizi i ocijenjuje ga kao sahih hadis) Od Ataa se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:” Postite deveti i deseti dan i nebudite poput židova.“ Na osnovu ovoga može se reći da je mustehab postiti deveti i deseti dan muharema. Od Abdullaha ibn Abbasa r.a. se prenosi: “Kada je Allahov Poslanik s.a.v.s. postio ašuru i naredio Muslimanima da je poste, rekli su mu: ´ Allahov Poslaniče to je dan koji slave židovi i kršćani.´ Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ´Ako poživim do slijedeće godine postit ću i sljedeći dan.´ Međutim desilo se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. preselio prije nego što je došla sljedeća godina.(Prenosi Muslim,1916) Šafija, Ahmed, Ishak i drugi kažu: “Mustehab je postiti i deveti i deseti dan jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. postio deseti i imao namjeru da posti i deveti dan.”

Razlog zašto je mustehab postiti i deveti dan

Al–Newewi kaže: “Učenjaci su naveli nekoliko razloga zašto je post devetog dana Mustehab: 1. Da bi se razlikovali od židova koji poste samo deseti dan. 2. Ako bi se desilo da je Ašura u petak. 3. Ako dode do greške u viđenju mjeseca i deseti dan je u stvari deveti. Najjači od ovih razloga je da se razlikujemo od židova .

Post samo desetog dana

Šejhul Islam kaze: “Post dana Ašure predstavlja iskupljenje za prošlu godinu, i nije mekruh postiti samo taj dan … (al- Fataawa al-Kubra, 5 dio)

Šta će uraditi o­naj koji još nije napostio propuštene dane od ramazana

Učenjaci su se razišli po ovom pitanju– dobrovoljnog posta prije nego su nadoknađeni dani iz ramazana. Hanefije kažu da je dozvoljen dobrovoljni post prije nego osoba nadoknadi sve propuštene dane iz ramazana, i da to nije mekruh jer propušteni dani nemoraju biti nadoknađeni odmah.
Malikije i Šafije kažu da je to mekruh jer znači odgodu nečeg obaveznog.
Hanbelije kažu da je haram postiti dobrovoljni post ako se nisu nadoknadili propušteni dani ramazana, i da se dobrovoljni post u takvim situacijama ne broji.
Zato osoba mora dati prioritet obaveznom… (al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah, dio 28, Sawm al-tatawwu’). Muslimani moraju što prije nadoknaditi propuštene dane ramazana , kako bi mogli bez ikakvih problema postiti na dan Arefata i na dan ašure. Osoba može postiti Arefat i ašuru s namjerom da nadoknadi propuštene dane. Posteći deveti dan muharrema, muslimani se i u ovom ibadetu razlikuju od Jevreja. S’ time u vezi nalazimo i sljedeći hadis: “Postite jedan dan prije i jedan dan poslije” (Muslim i Ebu Džurejme) Islamski učenjaci su kazali da imaju tri stepena posta Ašure:

1) Oni koji poste samo deseti dan, jer je to u suprotnosti sa onim što je Poslanik s.a.v.s. kazao: «Ako doživim slijedeću godinu, postiću i deveti dan!»
2) Da posti dan prije ili dan poslije
3) Da posti i dan prije i dan poslije i naravno Ašuru.

Na taj način posteći tri dana od mjeseca muharrema, izvršavamo sunnet Allahova Poslanika s.a.v.s, koji je od svakog mjeseca postio po tri dana, nekada na početku, sredini ili kraju mjeseca.
Braćo i sestre! Pred nama je još jedna prilika da zaradimo koje dobro djelo i očistimo se od grijeha, pa nemojmo je propustiti! Ne propustimo da postom, kao jednim od najiskrenijih ibadeta, ovog dana oživimo pritvrđeni sunnet našeg Vjerovjesnika s.a.v.s., da zaradimo hajr, da steknemo ljubav Allaha dž.š., da Mu se i na ovaj način približimo i da Mu iskažemo pokornost!
Poznato nam je da se Poslanik s.a.v.s. trudio u svemu razlikovati od nemuslimana, naročito u ibadetu, pa kako bi ovo naše dobro djelo bilo upotpunjeno, postimo dan prije i dan poslije…
Molim Allaha dž.š. da nas učini svojim iskrenim robovima, koji čine djela radi Njegovog zadovoljstva i da naša srca učvrsti u slijeđenju Njegove Knjige i suneta Njegovog časnog Poslanika s.a.v.s. kako bi postigli željeni cilj na obadva svijeta. Molim Allaha dž.š. da pomogne našu ugroženu braću ma gdje bili. Amin…

 

www.islamway.com