Zikrullah – Spominjanje, hvalenje i veličanje Uzvišenog Allaha

Veliki broj islamskih imperativa kod nas je zapostavljen. Jedan od njih je i i institucija zikra. Nekada je osvajao i plijenio ljudska srca a danas je sveden kod mnogih na najmanju moguću mjeru.

Zikrullah je obligatna dužnost svakom od nas punoljetnom i pametnom muslimanu i muslimanki. Zikr se u Kur’ani kerimu spominje u različitim oblicima na 174 mjesta, a i 83 vjerodostojna hadisa govore o toj temi. To nedvojbeno ukazuje na značaj zikra i važnost u životu svakog vjernika i vjernice.

Naime, sve ostale dužnosti imaju mjeru, a mjera za zikr – spominjanje, hvalenje i veličanje Uzvišenog Allaha ne postoji. Pet dnevnih namaza, farz je postiti, tačno se zna koliko se daje procenat na ime zekata, dužnost onome ko je materijalno situiran obaviti hadž itd., ali za zikr Allaha, dž.š., količine ni mjere nema.

Islamski učenjaci saglasni su u tome da je dozvoljeno spominjanje Allaha, srcem i jezikom, osobi bez abdesta koja je džunub, kao i onima koje su u stanju hajza (menstruacije) i nifasa (poslije poroda) u formi (tesbiha) subhanallah, (tehlila) lailahe illallah, (tamhida) el-hamdulillah, (tekbira) Allahu ekber, donošenju salavata na Vjerovjesnika, upućivanju dove i tome sličnog.

Uzvišeni kaže: “Oni koji vjeruju i čija se srca spominjanjem Gospodara smiruju, zaista se srce sjećanjem na Allaha smiruje… ”
Sjećanje i spominjanje Allaha stvara smirenost u srcima. Ukoliko čovjek ne bi spominjao Allaha dolazi u stanje gafleta ili nemara, pa tako Allah kaze ..spominji Gospodara svoga i ne budi od nemarnih..

Ako čovjek prepusti se stanju nemara i bude se trudio da spominje i sjeca se Gospodara svoga, on će onda doći do potpunog zaborava Gospodara. Shodno tome Uzvišeni kaže: “ …i ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, …i oni su sami sebe zaboravili”..
Resulullah, s.a.v.s, je u vezi sa zikrom rekao i ovo: „Primjer onoga koji spominje svoga Gospodara i onoga koji Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog.“

Sjećanje na Allaha Uzvišenog je najpreče od svega drugoga, ukoliko ne sjećamo se i ne spominjemo Ga postat ćemo izgubljeni. «O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to čine, bit će izgubljeni.» (Sura Al-Munafiqun, 9. ajet).
Oni koji spominju i sjećaju se Uzvišenog i oni koji to ne rade predstavljaju razliku između vjernika i licemjera.
Na ovo upozorava i Uzvišeni: «Licemjeri misle da će Allaha prevariti, i On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazli pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu.» (Sura An-Nisa’, 142. ajet).

Zbog toga često sjećanje na Allaha najbolja je garancija da će čovjek biti pošteđen licemjerstva, jer se licemjeri rijetko sjećaju Allaha.
Sjećanje i spominjanje Allaha je lijek za bolesti srca, duše i tijela. Prelijepa obaveza od Allaha koja nosi bezbroj plodova i dovodi do priblizavanja Gospodaru. Predstavlja najodabranije dijelo kod Uzvišenog.
Rekao je Allahov Poslanik : “Hoćete li da vas obavijestim o najboljim djelima koja su najodabranija kod vašeg Gospodara i na najvišem stepenu, koja su vam bolja od udjeljivanja zlata i srebra, i bolja od sukoba sa neprijateljem u kome bi ih vi ubijali a i oni vas? “‘Svakako’ odgovoriše oni. On reče: “Spominjanje (zikr) Allaha ”
Od Abdullaha bin Busre r.a. se prenosi da je neki čovjek rekao: “O Allahov Poslaniče, zaista mi je puno propisa islama, pa mi kaži nešto što ću uvijek (moći) izvršavati” On mu je rekao: “Neka ti je jezik stalno vlažan od zikra (spominjanja) Allaha.”

Prenosi se od Allahovog Poslanika da je rekao:”Primjer onoga koji zikr čini (spominje) svoga Gospodara i onoga koji ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog.”

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik rekao: „ Primjer kuće u kojoj se spominje Allah, dž.š., i kuće u kojoj se ne spominje je poput primjera živog i mrtvog čovjeka.”

Funkcija zikra je da čisti ljudsko srce od grijeha. Jedino čisto srce može spoznati Allaha. Shodno našoj sklonosti ka uživanjima na ovom svijetu, potrebno je svakodnevno čišćenje našeg bića od svega nepotrebnog, niskog i dunjalučkog kako bismo mogli ispravno shvatiti suštinu života.

Zikrom se budi naša savijest. Zikrom postižemo da nas Allah spomene: “Sjećajte se vi Mene, pa ću se i Ja sjećati vas! „
Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik a.s.,rekao: „Allah dž.š., kaže: Ja sam s Mojim Robom kad god Me se on sjeti. Ja sam s Mojim robom onda kada Me spomene (zikr) – ako Me spomene u sebi, spomenuću ga u Sebi, a ako Me spomene u društvu – Ja ću ga spomenuti u časnijem društvu od toga. Ako Mi se Moj rob primakne za pedalj – približiću mu se za lakat, a ako Mi se primakne za lakat – približiću mu se za hvat. Ako mi dođe pješice – doći ću mu trčeći!” (Muttefekun ‘alejh)
Ovaj hadis-kudsijj ne možemo shvatiti doslovno. Mi se Allahu približavamo zikrom, tevbom a On se nama približava Svojom milošću i blagošću. Allah nam izlazi u susret veoma brzim opraštanjem. U tom smislu razumjevamo da nam se Allah približava hitajući.

Koristi odzikra ‐ spominjanja Allaha, dž.š.

• Prva korist: zikr donosi zadovoljstvo Allaha, dž.š., i tjera šejtana

Jedino što može udaljiti i otjerati šejtana, umanjiti njegovu snagu i obijest jeste spominjane Allaha, dž.š.
Ibn Abbas, r.a., veli: “Sejtan je poput velike zmije koja leži u srcu čovjeka. Ako spomene Allaha, dž.š., ta zmija se smanji i primiri, a ako bude nemaran i ne bude spominjao Allaha, dž.š., ta zmija će mu ispuniti srce ružnim mislima.”
• Druga korist: zikr povećava dobra djela i uzvisuje stepene u Džennetu
Dobro djelo koje će biti najteže na Mizanu na Sudnjem danu jeste zikr ‐ spominjanje Allaha, dž.š. Ebu Derda, r.a., rekao je: “Ko bude redovno spominjao Allaha, dž.š., nasmijan će ući u Džennet.”
• Treća korist: spominjanjem Allaha, dž.š., prsa se ispunjavaju srećom a kabur se proširi
Kaburi onih koji su spominjali Allaha, dž.š., su prostrani i široki, njihove grudi ispunjene su srećom i zadovoljstvom, osobine njihovih duša su lijepe, a na licima im se primjećuje svjetlo i ozarenost jer oni spominju Jednog i Jedinog.
133 Ovo predanje bilježi Ibn Ebi Šejba u svom Musannefu pod brojem (30562).
• Četvrta korist: zikr je ibadet koji štedi tvoje vrijeme i dodatno te ne opterećuje
Ništa neće uštedjeti tvoje vrijeme kao zikr, jer možeš spominjati Allaha, dž.š., dok se voziš u autu, u avionu, brodu, dok sjediš, hodaš, ili ležiš. 94
Jer, može se desiti da u nekom vremenu nisi u stanju obaviti namaz, nekada čovjek nije u stanju obaviti namaz ni ležeći u svojoj postelji. Ponekad post vrlo teško padne onome koji posti, ponekad je vrlo teško izdvojiti dio imetka kako bi ga udijelio kao sadaku, ali zikr je lahak i jednostavan u bilo koje vrijeme, ali u svakom slučaju, najvrijedniji je i najuzvišeniji ibadet.
Zbog toga, savjetujem i sebi i vama da redovno i uporno spominjemo Allaha, dž.š., jer onaj ko to bude činio nadmašit će onoga ko posti, onoga ko dijeli sadaku, i nadmašit će sve ostale ljude, jer najvrijedniji ibadet jeste zikr ‐ spominjanje Allaha, dž.š.
* Peta korist: zikr donosi najveće koristi i pomaže u nevoljama
Kada se ispneš na vrh brda reci: “La havle ve la kuvvete illa billah.” (Nema snage ni moći osim Allahove, dž.š., snage i moći), kada te zadesi neka nedaća ili nevolja reci: “Hasbunallahu ve nimel‐vekil.” (Dovoljan je nama Allah, dž.š., i divan li je On zaštitnik). Kada ugledaš nešto što te začudi, ili neki lijep prizor u prirodi reci: “Subhanallah!” (Slavljen neka je Allah).
Kada ugledaš neku od Allahovih, dž.š., blagodati reci: “El‐Hamdu lillah.” (Hvala Allahu, dž.š.).
Kada se sjetiš nekog grijeha koji su učinio, reci: “Estagfi‐rullah.” (Molim Allaha, dž.š., da mi oprosti).
Kada te zadesi neka nevolja reci: “Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun.” (Svi smo Allahovi, i Njemu ćemo se svi vratiti).
Svi ovi zikrovi olakšat će ti da podneseš nevolje koje te zadese i donijet će ti najveće koristi, ali rijetki su oni koji ove zikrove izgovaraju.
• Šesta korist: zikr je najlakše djelo i najčasnija osobina
Kako je lahko spominjati Allaha, dž.š., jer to možeš činiti i dok ležiš u svojoj postelji? Spominjući Allaha, dž.š., možeš prestići one koji poste, one koji dijele sadaku, one koji obavljaju nafila namaze, možeš prestići one koji ulažu bilo kakav trud u činjenju dobrih djela, jer, ti i jezikom i srcem spominješ Allaha, dž.š.
• Sedma korist: zaštita od ružnih misli
Zikr je najsigurnija zaštita od ružnih misli, on je nepristupačno brdo za sve one koji ne žele istinu. Onome ko spominje Allaha, dž.š., šejtan ne može prići, ne može oboljeti od psihičkih bolesti. Razlog zbog kojeg i jesu otvorene bolnice za one koji boluju od bolesti psihe jeste upravo nemar kada je u pitanju spominjanje Allaha, dž.š., kada je u pitanju obavljanje namaza, učenje Kurana, izostavljanje jutarnjih i večernjih zikrova i dova. Takve su zadesile razne nevolje sve dok nisu zapali u depresiju i ludilo, da nas Allah, dž.š., zaštiti i sačuva od toga.
• Osma korist: zikr će biti razlog da lice onoga ko ga prakticira bude ispunjeno veličanstvenošću, ponosom i poštovanjem onih koji ga budu gledali
Na Sudnjem će danu lica onih koji su spominjali Allaha, dž.š., biti bijela i čista. Allah, dž.š., veli: “Na Dan kada će neka licapobijeljeti, a neka pocrnjeti.” (Alu Imran, 106) Lica onih koji su mnogo spominjali Allaha, dž.š., bit će blistava.
Na ovom će svijetu onaj ko je spominjao Allaha, dž.š., biti prepoznatljiv po svojoj smirenosti i odmjerenosti.
Nesretnik čija sva preokupacija jeste bogatstvo, provodi, besposlica, bit će prepoznatljiv po svojoj nesreći i nemiru.
Molim Allaha, dž.š., da nas učini od onih koji mnogo spominju Allaha, dž.š., i da primi od nas naša dobra djela. On uistinu sve čuje i zna.
Neka je hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova.
Neka je salavat i selam našem vjerovjesniku i poslaniku, Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj porodici i ashabima sve do Sudnjeg dana.